Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TKS

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 68808771 

 

Artikel 1. DEFINITIES

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van TK Security. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.tk-security.nl, worden bij iedere offerte meegezonden en worden op verzoek gratis toegezonden;
 2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
 3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door TK Security niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door TK Security is bevestigd;
 4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan de TK Security ter kennis heeft gebracht en TK Security alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;
 5. De gedrag – en beroepsregels van TK Security maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren;

 

Artikel 2. ALGEMEEN

 1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat TK Security de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd gaat TK Security er vanuit dat de offerte verwoord hetgeen partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
 2. In prijsbladen, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden TK Security niet;
 3. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom of dat het werk op regiebasis zal geschieden;

Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en TK Security zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag;

Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor

het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem/haar werkzaam is

geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk;

 1. In de schriftelijke offerte wordt verder aangegeven:
 2. De plaats en een omschrijving van het werk;
 3. Volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
 4. Het tijdstip van aanvang van het werk en de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
 5. Of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke.
 6. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door TK Security zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van TK Security. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden

gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan TK Security naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt

verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door TK Security gedaan verzoek franco aan hem te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is TK Security gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen;

 1. Wijzigingen tijdens de uitvoering door TK Security in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;

7 Indien een opdracht uitblijft heeft TK Security het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar offerte gestalte te geven bij de wederpartij in rekening te brengen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan ontwerp- en calculatiekosten, tekenkosten, programmeurkosten en administratiekosten

 

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

 1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat TK Security de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. waar onder andere is te verstaan de inkoop van de materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1 kunnen worden verricht. De inhoud van de overeenkomst wordt alsdan bepaald door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden;
 2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door TK Security bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van (op)levering komt door een wijziging te vervallen;
 3. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door TK Security als meerwerk worden gefactureerd tegen het op dat moment geldende uurloon;
 4. TK Security kan bemiddelen in het tot stand komen van een overeenkomst voor beveiliging, bewaking en meldkamerwerkzaamheden;

 

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. TK Security zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal TK Security de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De wederpartij zorgt ervoor dat TK Security tijdig kan beschikken over:
 2. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
 3. (Toegang tot) het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). De werklocatie dient bij aanvang werkklaar en schoon te zijn. Mocht TK Security bij aankomst haar werkzaamheden – om welke reden dan ook – niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door TK Security gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dagdeel;
 4. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;
 5. Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;
 6. De door TK Security benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij;
 7. Tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen;

Tevens dient wederpartij ervoor te zorgen dat:

 1. Alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage / installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TK Security het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
 3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TK Security aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TK Security worden verstrekt;
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan TK Security de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is TK Security gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden opschorten;
 5. Materialen die niet gemonteerd kunnen worden vanwege onjuiste of onnauwkeurige maatvoering, het niet gereed zijn van de werkplek of foutieve opgave, zullen ongemonteerd worden achtergelaten. Dit laat onverlet de verschuldigdheid van de koopprijs voor deze zaken alsmede de montagekosten;
 6. Bij het aantreffen van asbest wordt het werk stilgelegd en zal de wederpartij zorg dragen voor afvoer;
 7. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is TK Security te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van TK Security openbaar te maken of te verveelvoudigen;

 

Artikel 4a. NADERE BEPALINGEN INZAKE ONDERHOUD EN SERVICE

 1. Onderhoudscontract: de overeenkomst die TK Service verplicht tot het verrichten van het jaarlijks preventief onderhoud tijdens de contractperiode;
 2. Preventief onderhoud: het verrichten van inspectie / controle in overeenstemming met de bestaande voorschriften, zoals het controleren van de installatie op goede werking, op lekdichtheid, uittesten en doormeten van elektrische schakel-, regel- en beveiligingsapparatuur en zonnodig het opnieuw afstellen of inregelen van de installaties. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder normale werktijd;
 3. Correctief onderhoud: het opheffen van storingen en het uitvoeren van reparaties aan zaken. Deze werkzaamheden vallen buiten het onderhoudscontract;
 4. Met uitzondering van de gemeente Helmond is de wederpartij voorrijkosten verschuldigd;

 

Artikel 4b. UITSLUITINGEN ONDERHOUDSCONTRACT

Onder het onderhoudscontract vallen in ieder geval niet het verrichten van werkzaamheden i.v.m.:

 1. onjuist of onoordeelkundig gebruik van de installatie of gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor bestemd;
 2. onvoldoende reiniging, waardoor verstopping door vuil kan ontstaan waardoor installatie niet meer functioneert;
 3. een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf;
 4. een abnormale fysieke of elektrische belasting;
 5. wijzigen of verplaatsen van de installatie en/of het uitvoeren van het onderhoud door derden;
 6. invoering van nieuwe wettelijke maatregelen van overheidswege;
 7. slijtage ten gevolge van verwering door invloeden van buitenaf;
 8. redelijkerwijs onmogelijkheid van herstel van de installatie of

bij onvoldoende capaciteit voor het doel waarvoor de installatie

wordt gebruikt;

 

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING

 1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q.

overeengekomen (op)levering geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige (op)levering is TK Security dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

 1. De genoemde c.q. overeengekomen datum van (op)levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit TK Security kan worden toegerekend;

– wederpartij jegens TK Security tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij TK Security niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

 1. De prestatie van de TK Security geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de wederpartij na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken;

 

Artikel 6. PRIJZEN

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die TK Security in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is TK Security gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

 

Artikel 7. BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen dan blijken deze uit de factuur;
 2. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfactuur (50 %) en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;
 3. De hoogte van het voorschot, zijnde de aanloopkosten,

wordt voor aanvang van de werkzaamheden overeengekomen

en bestaat uit de kosten voor het te leveren materiaal en een gedeelte van het arbeidsloon;

 1. Beveiligingsmaterialen worden pas besteld op het moment dat de onderliggende voorschotfactuur volledig is voldaan;5. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van

dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
6. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is

TK Security alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0 % per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;

 1. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);

 

Artikel 8. ANNULERING

 1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de productie of een project, zijn alle door TK Security ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door TK Security ten gevolge van de annulering geleden schade;
 2. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk;

 

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door TK Security geleverde zaken en materialen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van TK Security totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;
 2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendoms-voorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht TK Security zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;
 4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;
 5. Door TK Security geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;
 6. Voor het geval dat TK Security zijn in dit artikel aangeduide

eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan

TK Security of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TK Security zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;

 

Artikel 10. RECLAMES EN GARANTIE

.1. TK Security garandeert dat voor alle door TK Security geleverde en/of door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. TK Security garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;

 1. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat TK Security in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door hem uitgevoerde werkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende 2 jaar na oplevering. De garantie op reparatiewerkzaamheden behelst 3 maanden;
 2. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling of nalatig onderhoud en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen zoals bijvoorbeeld de gevolgen van het te vroegtijdig of onjuist in gebruik nemen van of te werken aan het tegelwerk waaronder onjuist of te vroeg schoonmaken;
 3. TK Security verstrekt geen enkele vorm van garantie op werkzaamheden en materialen wanneer de materialen niet door TK

Security zijn geleverd ondanks het feit dat de verwerking / montage wel door TK Security is uitgevoerd;

 1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende

werkzaamheden te worden gemeld aan TK Security. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. TK Security zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TK Security in staat is adequaat te reageren;

10.6. Indien een klacht gegrond is, zal TK Security de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

 1. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal TK Security te zijner keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
 2. Reclame is niet mogelijk indien:

– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van TK Security;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens TK Security (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

– zonder schriftelijke toestemming van TK Security door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;

– indien de ondergrond niet door TK Security is aangebracht;

 

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. TK Security is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst TK Security ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;

 1. Voorts is TK Security bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TK Security op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien TK Security de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 3. TK Security behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen;

 

 

 

 

 

Artikel 12. KEURING EN RISICO-OVERGANG

 1. De werkzaamheden worden voor oplevering door TK Security

gecontroleerd. Wederpartij heeft – voor eigen rekening – het recht de zaken voor de oplevering te laten keuren door derden;

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

 

Artikel 13. OPNEMING EN GOEDKEURING

 1. Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming

vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van TK Security en strekt ertoe, te constateren of TK Security aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan;

 1. Nadat het werk is opgenomen, wordt door wederpartij aan TK Security binnen 5 dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij voor akkoord te tekenen;
 2. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien

en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;

 1. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van

goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan;

 

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

1  TK Security is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van TK Security of leidinggevende ondergeschikten;

 1. 2. Indien TK Security aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van TK Security in het voorkomende geval te verstrekken uitkering;
 2. Wederpartij dient TK Security altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TK Security aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan TK Security toegerekend kunnen worden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

 1. TK Security is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

 

 

 

 

 

Artikel 15. OVERMACHT

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TK Security geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TK Security niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TK Security worden daaronder begrepen;
 3. TK Security heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TK Security zijn verplichtingen had moeten nakomen;
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
 5. Voor zover TK Security ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TK Security gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

 

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

 

Artikel 17. GEHEIMHOUDING

 1. Partijen verbinden zich tot volledige geheimhouding over en weer van alle gegevens en informatie, zowel voor, tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;
 2. TK Security zal geen gegevens die door wederpartij aan haar ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, of waarvan TK Security tijdens de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan derden bekend maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of tenzij TK Security daarvoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij;

 

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,

BEVOEGDE RECHTER

 1. De vestigingsplaats van TK Security is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens TK Security moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en TK Security gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.